Đoàn Tộc Thụ Thạch Minh Công
ĐOÀN TỘC: THỤ THẠCH MINH CÔNG

Nguyên tích tổ nghiệp

 

Minh viết:

 

Tiền cư Lôi Cáo

Hậu đáo Tô Xuyên

Huynh chí Hải Dương

Xưng Vương Đông Hải

 

Đoàn Văn Khâm

(Canh Thìn 1100)

     Thượng Thượng Thái Thỉ Tổ: Tiền Lý triều Nhân Tông cư sĩ danh thần Đình nguyên đệ nhị giáp, Bảng nhạn xuất thân, trúng thí trường khai thiên, Lý triều công bộ Thượng thư, lưu truyền đa văn thơ tác phẩm, Lý triều sắc phong Đoàn Tướng công Tự Văn Khâm, Thụy anh minh tiên sinh, Thần tổ.   Cập:

     Thượng Thượng Thái Thỉ Tổ tỷ: Đại phu nhân.   Thần vị.

 

Đoàn Thượng

(Giáp thìn 1184 - Mậu Tý 1228)

     Thượng Thái Thỉ Tổ: Tiền Lý triều Cao Tông Đại tư đồ, Lý triều Huệ tông, đặc phong võ tướng, Hồng Châu mộ binh trấn thủ.

     Xưng Vương Đông Hải, Trần triều phong vương, chí Nguyễn triều.

     Sắc phong truy tặng Đông Hải Đại Vương nhất đẳng thần.

     Đoàn Tướng công húy Phúc Thượng thụy cương minh, Thần tổ.   Cập:

     Thượng Thái Thỉ Tổ tỷ: Đại phu nhân.   Thần vị.

 

Đoàn Nhữ Hài

(Canh Thìn 1280 - Ất Hợi 1335)

     Thái Thỉ Tổ: Tiền Trần triều Anh Tông thư sinh, đặc phong Ngự sử trung tán, Tham tri chính sự, Đại hành khiển khu mật viện, Đại sứ Chiêm Thành, Đại Thiên tử thiên từ chiêu dụ sứ, lập công đệ nhất hạng, Trần triều Minh Tông, Quản quân thần vũ, Thần sách nhị đội, Thần triều Hiến Tông, Kiêm kinh lược Đại sứ Nghệ An, Đốc tướng chỉ huy toàn quân, Trần triều sắc phong Đại Đô Đốc, Đoàn tướng quân húy Nhữ Hài hiệu Đoan Túc anh dũng Đại Tướng quân, Thần tổ. Cập:    

     Thái Thỉ Tổ tỷ: Đại phu nhân.   Thần vị.

 

Đoàn Bá Tuân

     Thỉ Tổ Khảo: Tiền lịch triều Tổng trấn Hải Dương

     Đoàn Tướng công tự Bá Tuân thần tổ:

     Mộ táng tại Kinh Môn huyện, Cổ Phúc xã.

     Thỉ Tổ tỷ: Nguyên phối Phan Thị Ôi nhụ nhân,   Thần vị.

     Mất ngày 25 - 7, Mộ táng tại Nghĩa địa xã Diễn Hoa - Diễn Châu - Nghệ An (nay đã đưa về lăng ở Nhà thờ họ ở xã Diễn An - Diễn Châu - Nghệ An).

     Sinh hạ:

     1. Nhất lang Đoàn Bá Khởi, Nguyên phối Đặng Thị Phi Từ Tâm.

     2. Nhị lang Đoàn Bá Doãn đến Văn Giang xứ Kinh Bắc.

     Năm Quý Mùi 1483, Hồng Đức niên quân Lê Triều Thánh Tông, Hoàng đế cử ông đi trấn thủ Hải Dương, ông trải thờ vua Thánh Tông, Hiến Tông, Uy Mục, Tương Dục.

     Năm Hồng Thuận thứ 3 (1513).

     Hoàng triều Tương Dục Đế, khi giặc Ngô Văn Tông nổi dậy, ông đem quân dẹp loạn, thế giặc rất mạnh, tình thế rối ren bởi Vua lo ăn chơi xa xỉ, nên ông bị giặc vây hãm trong thành, khi Trịnh Duy Sản kéo quân đến giải vây thì ông và 12 người khác

đã bị giặc giết, trong đó có Thừa chỉ Nguyễn Anh Vũ con trai Nguyễn Trãi. Gia đình phải lánh nạn, vợ là Phan Thị Ôi cùng con đầu là Đoàn Bá Khởi chạy vào Miền Trung, phủ Diễn Châu, Nghệ An.

 

Đoàn Bá Khởi

     Thỉ Tổ Khảo: Tiền khẩn triều Đoàn tiên phong tự Bá Khởi. Mất ngày 25/3, Mộ tại làng Phượng Lịch - xã Diễn Hoa - Diễn Châu - Nghệ An.

     Thỉ Tổ Tỷ: Đặng Thị Phi Từ Tâm. Mất ngày 09/12, mộ tại làng Phượng Lịch - xã Diễn Hoa - Diễn Châu - Nghệ An (nay đã đưa về lăng ở Nhà thờ họ ở xã Diễn An - Diễn Châu - Nghệ An).

     Sinh hạ:

     1. Đoàn Bá Đạc

     2. Đoàn Tôn Nho

     Tiên Tổ: Đoàn Bá Đạc (vô hậu).

 

Đoàn Tôn Nho

     Tiên Tổ Khảo: Lê triều bản phủ hiệu sinh Đoàn Tôn Nho, hiệu Huy Hiền tiên sinh. Mất ngày 15/6, Mộ tại làng Phượng Lịch - xã Diễn Hoa - Diễn Châu - Nghệ An (nay đã đưa về lăng ở Nhà thờ họ ở xã Diễn An - Diễn Châu - Nghệ An) .

     Tiên Tổ Tỷ: Hoàng Thị Tâm nhụ nhân. Mất ngày 25/8, Mộ tại làng Phượng Lịch - xã Diễn Hoa - Diễn Châu - Nghệ An.

     Sinh hạ: Đoàn Tôn Cang

     Cao Cao Cao Tổ Khảo: Lê triều bản phủ hiệu sinh Đoàn Tôn Cang tiên sinh. Mất ngày 13/7, Mộ tại làng Phượng Lịch - xã Diễn Hoa - Diễn Châu - Nghệ An (nay đã đưa về lăng ở Nhà thờ họ ở xã Diễn An - Diễn Châu - Nghệ An).

     Tổ Tỷ: Nguyễn Thị Nghị nhụ nhân. Mất ngày 15/7, Mộ tại làng Phượng Lịch - xã Diễn Hoa - Diễn Châu - Nghệ An.

     Sinh hạ :

     1. Đoàn Nhân Tâm

     2. Đoàn Trạch Quy.

     Cao Cao Tổ khảo: Đoàn Nhất Lang tự Nhân Tâm húy hằng phủ quân.

     Tổ Tỷ: Cao Thị Thuận nhụ nhân. Mộ hai ông bà táng ở Nho Lâm - xã Diễn Thọ - Diễn Châu - Nghệ An.

     Sinh hạ:

     1. Đoàn Thiện Tâm

     2. Đoàn Pháp Viên

     Đoàn Thiện Tâm ở Nho Lâm - xã Diễn Thọ - Diễn Châu - Nghệ An.

     Đoàn Pháp Viên ở Yên Lý - xã Diễn Yên - Diễn Châu - Nghệ An.

     Cao Cao Tổ khảo: Tiền lịch triều chiêu dân lập ấp Minh tự.

     Đoàn Quý Công tự thiện phúc húy Trạch Quy. phủ quân. Mất ngày 01/3, mộ táng tại Cồn Nhà - xã Diễn Bình - Diễn Châu - Nghệ An.

     Tổ Tỷ: Nguyễn Thị Hoán nhụ nhân. Mất ngày 12/7, Mộ táng tại Văn Đạm - xã Diễn Bình - Diễn Châu - Nghệ An.

     1. Sinh hạ: Đoàn Tiến Nhậm ở Văn Chàng - Hà Tĩnh.

     2. Đoàn Duy Tinh ở Làng Chuồn - Thừa Thiên Huế.

     3. Đoàn Huệ Hải ở làng Minh Tự - xã Diễn Bình - Diễn Châu - Nghệ An.

Ngụ chi phụng tự.

 

                                                                               Trưởng Ban Gia phả

                                                                    Đoàn Văn Tường tự Tây hiên bái soạn

                                                                               Duệ tôn đời thứ 38


Comments